AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Akademik Möhsün Nağısoylunun ikicildlik “Seçilmiş əsərləri” çapdan çıxıb
Noy 05, 2017 | 11:01 / Yeni nəşrlər
Oxunub 1313 dəfə

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik Möhsün Nağısoylunun ikicildlik “Seçilmiş əsərləri” “Elm” nəşriyyatında çapdan çıxıb.

XV-XVI əsrlər Azərbaycan-türk tərcümə əsərləri əlyazmalarının mətnşünaslıq-dilçilik yönündən araşdırılmasına həsr olunmuş kitabın elmi redaktoru akademik Vasim Məmmədəliyevdir.

Yeni nəşrdə mətnşünas-dilçi alim M.Nağısoylunun bir neçə monoqrafiyası və seçmə məqalələri toplanıb. Kitaba, həmçinin alimin müxtəlif illərdə yazılan dövri mətbuatda dərc olunan elmi-publisistik məqalələri, məruzə və çıxışlarının mətnləri daxil edilib.

Birinci cild orta əsrlərdə Azərbaycanda tərcümə sənəti, əsas növləri və səciyyəvi xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Cildin birinci fəsli alimin “Gülşəni-Raz” əsəri , onun türkcəyə tərcüməsi və tərcümənin tekstoloji tədqiqi ilə bağlı mətnləri əhatə edir. İkinci fəsildə isə “Hədisi-ərbəin” tərcüməsinin filoloji-tekstoloji tədqiqi öz əksini tapıb.

İkinci cilddə Azərbaycanın tərcümə abidəsi “Şühadənamə” paleoqrafiya, orfoqrafiya və tərcümə məsələləri” yer alıb. Burada “Şühədanamə” əlyazmasının paleoqrafik xüsusiyyətləri, Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin mövzusu və “Rövzətüş-şühəda” ilə müqayisəli təhlili, A.Bakıxanovun “Riyazül-Qüds” əsəri klassik məqtəl nümunəsi kimi tədqiqata cəlb olunub.

“Seçilmiş əsərlər” ikicildliyinin redaktoru Könül Mirzəyevadır. 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015