AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

Azərbaycan MEA Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

Azərbaycan MEA Türkologiya jurnalı. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

Terminologiya məsələləri jurnalı. AMEA Terminologiya Komissiyası

Dilçilik İnstitutunun əsərləri jurnalı (Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

Tədqiqlər (Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

Ədəbi əlaqələr  (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu)

Ədəbiyyat məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu)

Poetika.izm (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu)

İncəsənət və mədəniyyət problemləri (Memarlıq   və İncəsənət İnstitutu)

Filologiya məsələləri (Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu)  

Elmi əsərlər (Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu)

Əlyazmalar yanmır (Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu)

Dədə Qorqud jurnalı (Folklor İnstitutu)

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (Folklor İnstitutu)

Risalə (Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi)

Məclis (Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi)

Qaynaq (Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi)

Şərq (Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi)

Cavidşünaslıq. Elmi məqalələr toplusu (Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi)

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015